Ik kan tekst naar het klembord op een console applicacion

stemmen
0

Ik heb een kleine console applicatie om een ​​kleine cli voor mijn programma's op c # maak, wil ik enkele tekst naar het klembord te sturen en plak deze in Visual Studio, ik heb geprobeerd de gebruikelijke manier maar slagen er niet, de fout zegt dat klembord niet herkend, na het surfen een whinle ik probeer met een klasse die ik heb gevonden op GitHub, maar niets is op het klembord, probeer ik de tekst op Wordpad, buy niets daar plakken. Het is alsof er niets bereiken het klembord of wordt verwijderd.

Dit is de klasse

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Runtime.InteropServices;


namespace MiCli
{
  public class Clippy
  {
    [DllImport(kernel32.dll)]
    private static extern IntPtr GlobalAlloc(uint uFlags, UIntPtr dwBytes);

    [DllImport(kernel32.dll)]
    private static extern uint GetLastError();

    [DllImport(kernel32.dll)]
    private static extern IntPtr LocalFree(IntPtr hMem);

    [DllImport(kernel32.dll)]
    private static extern IntPtr GlobalFree(IntPtr hMem);

    [DllImport(kernel32.dll)]
    private static extern IntPtr GlobalLock(IntPtr hMem);

    [DllImport(kernel32.dll)]
    [return: MarshalAs(UnmanagedType.Bool)]
    private static extern bool GlobalUnlock(IntPtr hMem);

    [DllImport(kernel32.dll, EntryPoint = CopyMemory, SetLastError = false)]
    public static extern void CopyMemory(IntPtr dest, IntPtr src, uint count);

    [DllImport(user32.dll)]
    [return: MarshalAs(UnmanagedType.Bool)]
    private static extern bool OpenClipboard(IntPtr hWndNewOwner);

    [DllImport(user32.dll)]
    [return: MarshalAs(UnmanagedType.Bool)]
    private static extern bool CloseClipboard();

    [DllImport(user32.dll)]
    private static extern IntPtr SetClipboardData(uint uFormat, IntPtr data);

    public enum ResultCode
    {
      Success = 0,

      ErrorOpenClipboard = 1,
      ErrorGlobalAlloc = 2,
      ErrorGlobalLock = 3,
      ErrorSetClipboardData = 4,
      ErrorOutOfMemoryException = 5,
      ErrorArgumentOutOfRangeException = 6,
      ErrorException = 7,
      ErrorInvalidArgs = 8,
      ErrorGetLastError = 9
    };

    public class Result
    {
      public ResultCode ResultCode { get; set; }

      public uint LastError { get; set; }

      public bool OK
      {
        // ReSharper disable once RedundantNameQualifier
        get { return Clippy.ResultCode.Success == ResultCode; }
      }
    }

    [STAThread]
    public static Result PushStringToClipboard(string message)
    {
      var isAscii = (message != null && (message == Encoding.ASCII.GetString(Encoding.ASCII.GetBytes(message))));
      if (isAscii)
      {
        return PushUnicodeStringToClipboard(message);
      }
      else
      {
        return PushAnsiStringToClipboard(message);
      }
    }

    [STAThread]
    public static Result PushUnicodeStringToClipboard(string message)
    {
      return __PushStringToClipboard(message, CF_UNICODETEXT);
    }

    [STAThread]
    public static Result PushAnsiStringToClipboard(string message)
    {
      return __PushStringToClipboard(message, CF_TEXT);
    }

    // ReSharper disable InconsistentNaming
    const uint CF_TEXT = 1;
    const uint CF_UNICODETEXT = 13;
    // ReSharper restore InconsistentNaming

    [STAThread]
    private static Result __PushStringToClipboard(string message, uint format)
    {
      try
      {
        try
        {
          if (message == null)
          {
            return new Result { ResultCode = ResultCode.ErrorInvalidArgs };
          }

          if (!OpenClipboard(IntPtr.Zero))
          {
            return new Result { ResultCode = ResultCode.ErrorOpenClipboard, LastError = GetLastError() };
          }

          try
          {
            uint sizeOfChar;
            switch (format)
            {
              case CF_TEXT:
                sizeOfChar = 1;
                break;
              case CF_UNICODETEXT:
                sizeOfChar = 2;
                break;
              default:
                throw new Exception(Not Reachable);
            }

            var characters = (uint)message.Length;
            uint bytes = (characters + 1) * sizeOfChar;

            // ReSharper disable once InconsistentNaming
            const int GMEM_MOVABLE = 0x0002;
            // ReSharper disable once InconsistentNaming
            const int GMEM_ZEROINIT = 0x0040;
            // ReSharper disable once InconsistentNaming
            const int GHND = GMEM_MOVABLE | GMEM_ZEROINIT;

            // IMPORTANT: SetClipboardData requires memory that was acquired with GlobalAlloc using GMEM_MOVABLE.
            var hGlobal = GlobalAlloc(GHND, (UIntPtr)bytes);
            if (hGlobal == IntPtr.Zero)
            {
              return new Result { ResultCode = ResultCode.ErrorGlobalAlloc, LastError = GetLastError() };
            }

            try
            {
              // IMPORTANT: Marshal.StringToHGlobalUni allocates using LocalAlloc with LMEM_FIXED.
              //      Note that LMEM_FIXED implies that LocalLock / LocalUnlock is not required.
              IntPtr source;
              switch (format)
              {
                case CF_TEXT:
                  source = Marshal.StringToHGlobalAnsi(message);
                  break;
                case CF_UNICODETEXT:
                  source = Marshal.StringToHGlobalUni(message);
                  break;
                default:
                  throw new Exception(Not Reachable);
              }

              try
              {
                var target = GlobalLock(hGlobal);
                if (target == IntPtr.Zero)
                {
                  return new Result { ResultCode = ResultCode.ErrorGlobalLock, LastError = GetLastError() };
                }

                try
                {
                  CopyMemory(target, source, bytes);
                }
                finally
                {
                  var ignore = GlobalUnlock(target);
                }

                if (SetClipboardData(format, hGlobal).ToInt64() != 0)
                {
                  // IMPORTANT: SetClipboardData takes ownership of hGlobal upon success.
                  hGlobal = IntPtr.Zero;
                }
                else
                {
                  return new Result { ResultCode = ResultCode.ErrorSetClipboardData, LastError = GetLastError() };
                }
              }
              finally
              {
                // Marshal.StringToHGlobalUni actually allocates with LocalAlloc, thus we should theorhetically use LocalFree to free the memory...
                // ... but Marshal.FreeHGlobal actully uses a corresponding version of LocalFree internally, so this works, even though it doesn't
                // behave exactly as expected.
                Marshal.FreeHGlobal(source);
              }
            }
            catch (OutOfMemoryException)
            {
              return new Result { ResultCode = ResultCode.ErrorOutOfMemoryException, LastError = GetLastError() };
            }
            catch (ArgumentOutOfRangeException)
            {
              return new Result { ResultCode = ResultCode.ErrorArgumentOutOfRangeException, LastError = GetLastError() };
            }
            finally
            {
              if (hGlobal != IntPtr.Zero)
              {
                var ignore = GlobalFree(hGlobal);
              }
            }
          }
          finally
          {
            CloseClipboard();
          }
          return new Result { ResultCode = ResultCode.Success };
        }
        catch (Exception)
        {
          return new Result { ResultCode = ResultCode.ErrorException, LastError = GetLastError() };
        }
      }
      catch (Exception)
      {
        return new Result { ResultCode = ResultCode.ErrorGetLastError };
      }
    }
  }
}

En dit is het programma

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;namespace MiCli
{  

  class Program
  {
    [STAThread]
    static void Main(string[] args)
    {
      String comando = Inicio;
      String respuesta = ;
      //int[] vector;

      Console.WriteLine(CLI asp.net mvc);
      Console.WriteLine(Introduzca su opción);

      do
      {
        comando = Console.ReadLine();

        switch (comando)
        {
          case hp:
            respuesta = [HttpPost];
            break;
          case hv:
            respuesta = [HttpPost] + Environment.NewLine + [ValidateAntiForgeryToken];
            break;
          case vaft:
            respuesta = [ValidateAntiForgeryToken];
            break;

        }

        Clippy.PushStringToClipboard(respuesta);

        //Console.WriteLine(respuesta);
      } while (comando != salir);

      Environment.Exit(1);

    }
  }
}
De vraag is gesteld op 03/12/2019 om 00:03
bron van user
In andere talen...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more